logo of Diapergirls United

What is DGU?

Diapergirls United is a worldwide network of women and girls who love to wear diapers.

Wat is DGU?

Diapergirls United is een wereldwijd netwerk van vrouwen en meisjes die graag luiers dragen.

Why?

The outside world often stigmatises wearing diapers for fun. People often find it weird.

And even within the diaper world it’s not easy for women to be open about being a diaper lover, because there are a lot of (diaper) men who find that unbelievably interesting. And sometimes you just don’t want to be approached like that, because you just want to chit chat.

So why United? Because united we stand strong.
Sometimes you want to go to a meeting, and it’s nice to know that there are more Diapergirls. Within a network of Diapergirls you can arrange to go to meetings together. Or you can find Diapergirls to ask for a ride, or for a spare bed for the night.
And sometimes you just want an all girls night, where it’s completely natural to be diapered.

Waarom?

Er rust vanuit de buitenwereld een stigma op het dragen van luiers voor je plezier. Het wordt vaak raar gevonden.

En binnen de luierwereld zelf is het voor vrouwen nog niet makkelijk om er voor uit te komen, omdat er dan heel veel (luier)mannen zijn die dat enorm interessant vinden. En soms zit je daar niet op te wachten, en wil je gewoon lekker kletsen.

Dus waarom United? Want samen sta je sterk.
Soms wil je naar een meeting, maar is het fijn om te weten dat er meer Diapergirls zijn. Met een netwerk kun je van tevoren afspreken met andere Diapergirls. Je kan ook kijken of er andere Diapergirls zijn om mee te rijden, of waar je kan blijven slapen.
En soms wil je gewoon een meidenavond, waarbij het helemaal okee is om een luier te dragen.

Who?

In the first place: women and girls who wear diapers for fun. And in the second place women and girls who don’t wear diapers themselves, but sympathise, so they’re completely okay when women and girls do want to wear diapers.
And by women and girls we mean: if you go through life full-time as a woman or girl.

It really doesn’t matter what you look like, what your age is, if you’re an age player or not, where you live, if you attend meetings, etc. What does matter is that you’re nice to each other.

Wie?

In de eerste plaats vrouwen en meisjes die graag luiers dragen.
En in de tweede plaats vrouwen en meisjes die zelf geen luiers dragen, maar sympathiseren, dus het helemaal prima vinden als andere vrouwen en meisjes dat wel doen.
En met vrouwen en meisjes wordt bedoeld: als je full-time als vrouw (of meisje) door het leven gaat.

Het maakt echt niks uit hoe je er uit ziet, wat je leeftijd is, of je age player bent of niet, waar je woont, of je naar meetings gaat, etc.
Het maakt wel uit dat je lief bent voor elkaar.

What do we do?

We meet each other in the flesh. Diapergirls United is not a forum, chat room or skype group. Who knows, we might have all that later, but the key is to meet people for real.

For example there will be Diapergirls United meetings in Emma’s Nursery. But really there is no central organisation, because the power of a network is that you know people who you can do stuff with.

Like getting together, going to a party together, going shopping, talk to each other. That there are people you can fall back on, who will welcome you if you need some advice or when you just want to laugh / cry / talk / chill / be yourself.

Wat doen we?

We ontmoeten elkaar in het echt. Diapergirls United is niet een forum, chatroom of skype groep. Wie weet komt dat later wel, maar waar het om gaat is mensen in het echt ontmoeten.

We hebben bijvoorbeeld Diapergirls United meetings in Emma’s Nursery. Maar er is eigenlijk niks centraal geregeld, omdat de kracht van een netwerk is juist dat je mensen kent waarmee je dingen kan doen.

Zoals samen afspreken, of samen naar een feestje, samen winkelen, samen praten. Dat er mensen zijn op wie je kan terugvallen, bij wie je terecht kan voor advies of als je even wil lachen / huilen / praten / chillen / jezelf zijn.

How to become a member?

Diapergirls United was founded early 2017.
At the bottom of this page is an application form. Anyone can join on a few terms:

  • you go through life as a girl/woman
  • you enjoy wearing diapers or you’re completely okay with people who do
  • you already know a member personally (so we don’t add fakers)

Hoe word je lid?

Diapergirls United is opgericht in begin 2017.
Onderaan deze pagina staat een aanmeldformulier. Iedereen kan lid worden op een paar voorwaarden:

  • je gaat als vrouw/meisje door het leven
  • je draagt graag luiers of je vindt het helemaal prima als mensen dat doen
  • je kent iemand in het echt die al lid is (zodat er geen fakers lid worden)

Who are the members?

We do not have a publicised member’s list.
Because of discretion we don’t disclose who our members are.

 Wie zijn er lid?

We hebben geen openbare ledenlijst.
Vanwege discretie en privacy zeggen we niet wie onze leden zijn.

What do I have to offer?

You have a lot to offer!
Together we stand strong, and so it’s good to have a network with a lot of members. What would be lovely, is if people can stay with you if they need a place to sleep. Or if you’d organise a shopping afternoon in your neighbourhood. Or a coffee afternoon at your place. Or if you can exchange experiences and tips with other Diapergirls.

Wat heb ik te bieden?

Je hebt veel te bieden!
Samen staan we sterk, en dus is het goed om een netwerk te hebben met veel leden. Wat heel fijn zou zijn, is als er bij jou bijvoorbeeld mensen kunnen blijven slapen als ze eens een slaapplek nodig hebben. Of als je een keer een middagje shoppen bij jou in de buurt organiseert. Of een koffiemiddag bij jou thuis. Of als je je ervaringen en tips kan delen met andere Diapergirls.

Join DGU